Koncept Encyklopedie migrace

 Kdo organizuje a vytváří: Encyklopedie je společnou prací studentů ze Studentského hnutí za solidaritu a jejich akademiků. Vzniká pod záštitou FF UK, FHS UK, FSV UK, ETF UK a PF UK. Formálně projekt zastupuje spolek: Online encyklopedie migrace, z.s.

 • Role studentů: koordinace projektu, komunikace s akademiky, zajištění audiovizuálních ilustračních materiálů, editační a redakční práce, případně vytváření hesláře a tematických okruhů a samotných textů.
 • Role akademiků: samotná tvorba textů, které budou dále editovány na bohemistickém semináři na FF UK.
 • Role děkanátů fakult: pomoc s propagací projektu, poskytnutí stipendií, popřípadě odměn pro akademiky.

Spuštění encyklopedie a harmonogram:

 • K 1. 9. 2016 chceme spustit oficiálně encyklopedii v její první vrstvě hesel (již pokryté základní témata současného problému).
  • Do září nyní vyvíjíme web, píšeme hesla a vytváříme pracovní strukturu a způsob práce celého koordinačního týmu projektu.
  • Od září bude
 • Encyklopedie bude dále systematicky a kontinuálně rozvíjena minimálně celý akademický rok 2016/2017, snad i dále.
  • Od září 2016 bude pro práci nad projektem ustaven již pevný tým koordinátorů projektu i jednotlivých oborů.

Umístění:

 • Encyklopedie bude umístěna na samostatné webové stránce.
 • Na encyklopedii budou odkazovat webové stránky UK (web „UK pomáhá uprchlíkům“) i pomocí bannerů jednotlivé fakulty UK (FF, FHS, FSV, ETF, PF).
 • Minimálně pomocí banneru by měl být propojen také s webem Multikulturního centra Praha – migraceonline.cz

Povaha a určení encyklopedie:

 • Jedná se o popularizační výkladovou encyklopedii k vyložení kontextu migrace za cílem porozumění důvodům migrantů pro opuštění jejich domovů.
 • Nechceme vnucovat morální hledisko ani politické názory, chceme pouze objektivně (nakolik je to možné) analyzovat i vkládat do širších kontextů příčiny, popisovat jevy i studovat varianty řešení.
 • Encyklopedie je určená široké laické veřejnosti. Profilovým čtenářem je alespoň v elementární míře k naslouchání ochotný člověk (věk nehraje roli), který nemá „předporozumění“, nezná souvislosti a kontext, ale má zájem problému hlouběji porozumět dříve, než si utvoří svůj názor. Zároveň nemá čas na obsáhlé články, odborné texty pro složitý jazyk opouští a pomalu načítající se stránky okamžitě zavírá. Je ochoten důvěřovat akademikům, zejména zná-li jejich jména např. z Hyde parku apod.
  • Agresivně nerozlišující a již dávno utvořený (uzavřený) „čtenář“ naší cílovou skupinou není. Nechceme přesvědčovat a hádat se, chceme vysvětlovat a vykládat těm, kteří chtějí věci porozumět. Utvoření si vlastního názoru je pak čistě jejich soukromá věc, kterou respektujeme.
 • Encyklopedie musí být silně popularizační, čtivá a interaktivní, založená na krátkých heslech a komentářích.

Struktura encyklopedie:

 • Výše řečeného chceme dosáhnout zejména zvláštním „stromovitým“ uspořádáním encyklopedie. Nejde tedy o klasický typ na způsob wikipedie, která hesla skládá paralelně vedle sebe do rejstříků. Naše encyklopedie bude jakýmsi stromem, který se svými hesly neustále větví (za pomoci odkazů a proklikům k dalším heslům) od více podstatného případně obecného k méně. V „nejnižších“ větvích encyklopedie mohou být přístupné i přímo vědecké články našich akademiků. Nepředpokládáme však, že se většina čtenářů dostane tímto stromem až k takové hloubce, není to ani nutné.
  • Od Wikipedie se lišíme také obrácenou chronologií studia témat: celkový obraz tématu (např. islám) si čtenář skládá jako mozaiku sám po čtení jednotlivých krátkých a konkrétních hesel, která jsou dílčí a postupně pomocí rozvíjení skládají celistvý obraz. Nechceme jít opačně od dlouhých a obecných pojednání.
  • Konkrétní hesla se snažíme vztáhnout ke konkrétním a pokud možno současným, či jinak povědomí čtenáři blízkým problémům (př.: islámský fundamentalismus studujeme pomocí jeho realizace v problému ISIS, až následně postupujeme k vysvětlení obecného fenoménu).
  • Abstraktní a teoretická hesla jsou povětšinou v hlubších úrovních encyklopedie, kdy rozvíjí hesla pojednávající o dílčích a spíše „empirických“ problémech.
 • Žádné heslo (myšleno slovníkové heslo) či komentář není zpravidla delší než 1 NS.
 • Jednotlivá témata vykládáme primárně za pomocí otázek, na které svými krátkými hesly či komentáři odpovídá (pokud je to možné) vždy několik oborů jménem svých akademiků. Skládáním jednotlivých perspektiv chceme dosáhnout jakési plurality a i multidisciplinárnímu náhledu na věc. (př. „Na co navazuje a k čemu se hlásí tzv. Islámský stát?“ Své odpovědi nabídne politolog, arabista, religionista a zástupce muslimské komunity (nejlépe imám). Ve svých odpovědích zároveň mohou (a je to vítané) odkazovat na další „větve“, kam by se měl čtenář podívat, vše pomocí uvedených odkazů.
  • Další způsoby k dosažení interdisciplinarity (syntéza hesel, vzájemné odkazování apod.)
 • Díky své vrstvovité struktuře je možné na encyklopedii pracovat průběžně a vrstvit ji (ať už do hloubky nebo dalších oborů) v zásadě donekonečna. Proto bude možné encyklopedii používat i v budoucnosti pro výklad dalších migračních vln. Zároveň díky své struktuře může encyklopedie obecně sloužit poznání a výkladu teoreticky všech světových regionů.
 • Psaný text hesel doprovází ilustrace (obrázky, videa monologů či dialogů s akademiky k tématu, grafy, animace apod.).
 • Hesla doprovází vyprávění o osudech jednotlivých reálných uprchlíků z daných oblastí (spolupracujeme s projektem pribehyuprchliku.cz).

Zastoupení oborů:

 • Základní obory: politologie, arabistika (nebo teritoriální studia na FSV spolu s historiky Blízkého Východu), religionistika, právo, antropologie + islám zevnitř (teologie, spiritualita, názory věřících, stanoviska „autorit“ – islámské univerzity atd.)
 • Vedlejší obory: historie, filosofie, rusistika, sociologie, ekonomie, křesťanská teologie (ekumenicky), afrikanistika + obecně teritoriální studia a mezinárodní vztahy, lingvistika, turkologie aj. (můžeme neustále rozšiřovat, např. o studium migrace během občanské války v Jugoslávii)

Vzhled stránky:

 • Hesla a komentáře budou uspořádána pomoci interaktivní mapy světa:
  • Ukazuje živě a komplexně jednotlivé migrační proudy směřující k nám do Evropy (je možné postupně jít i do minulosti).
  • Do mapy jsou zanášeny symbolické značky:
   • Každé značce odpovídá jedno či dvě témata (tematické okruhy), které se nabídnou ihned po najetí myší na tento bod ve sloupci na kraji obrazovky. Sloupec je zastřešen tématem, dále je vystaven jednotlivými otázkami, na které se poté pomocí dalších větví odpovídá. Tímto způsobem čtenář rozbaluje téma/otázku, které ho zajímá. Pomocí nabídnutých odkazů v heslech a komentářích (často i asociace) se může za jemného vedení zároveň dostávat ke stále širším souvislostem či hlubšímu poznání problému.
   • Inspiraci čerpáme z podobně stavěné mapy UNHRC: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
  • Každá země bude mít svou mapu (je třeba vždy opticky přiblížit) se svými značkami.
   • Své značky bude mít pochopitelně i ČR, tím budeme řešit témata týkající se nás samých včetně témat (identity, integrace a souží různých kultur, strachu z islámu i odlišeného, pracovní příležitosti, případně politickou situaci v zemi atd.). Témata detencí, místních komunit jiných etnik, azylového systému, neziskových organizací (OPU) jsou samozřejmostí.
  • Vedle stránky interaktivní mapy mohou být také stránky, kde budou všechna hesla seřazena podle rejstříku (ten bude upraven abecedně, podle oborů a témat či jiného filtru). Zde bude možné prostudovat celou síť hesel např. z oblasti práva, která jinak je „schována“ ve složitém větvení pod mapou. Interaktivní mapa slouží k vzájemnému provázání hesel i atraktivnějšímu vybírání a procházení s konkrétních světových témat.
  • Psaný text budeme dále doplňovat videi (často natočené monology či dialogy o konkrétních tématech s našimi akademiky, samozřejmě i jiné možnosti: filmy apod.), grafy a jinými obrazovými ilustracemi.

Financování:

 • Fakulty by měly pokrýt odměny svým akademikům, případně i studentům pomocí stipendijních fondů.
  • Alternativní zdroje financování: Open society, Konto bariéry, odměna SHZS od UK aj.
 • Financování IT vypracování interaktivní stránky – weboví designéři souhlasili encyklopedii připravit bez nároku na odměnu (tento stav se může do budoucna změnit).
 • K od září 2016 bychom chtěli díky grantům zajistit také dlouhodobé financování hlavních koordinátorů projektu.

Způsob práce:

 • Vytváříme pracovní skupiny studentů podle jejich oborů, které by dále měly spolupracovat se svými katedrami jak nad konzultací výběru témat a hesel, tak později na samotném vypracovávání materiálů.
 • Editovat krátké popularizační texty akademiků do jednotné dikce bude seminář na bohemistice na FF UK.
 • Hesla vytváříme a editujeme kontinuálně v průběhu letního semestru 2015/2016, v září 2016 chceme spustit encyklopedii v její první vrstvě.
 • Za zpracování hesla náleží autorovi odměna ve výši 400 Kč. V závislosti na možnostech financování se tato částka může měnit.

 

 

Úvod > Kdo jsme > Skupina encyklopedie > Koncept Encyklopedie migrace