Výzva studentům

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vám adresovat tento dopis, v němž bychom rádi předestřeli možnosti společné meziuniverzitní  pomoci uprchlíkům a hlubšího obeznámení s touto problematikou, jež by uvedlo společnost do širších souvislostí.

Jednou z důležitých funkcí univerzity je vyjadřovat se ke společenským otázkám a otevírat prostor racionální diskuzi. Současná uprchlická krize je tématem natolik zásadním, že participace akademické obce na jejím řešení je podle našeho názoru naprosto nezbytná. Jako studenti tedy cítíme povinnost v současné situaci nezůstat nečinně sedět a jen tiše přihlížet. Imatrikulačním slibem jsme se zavázali k dodržování humanistické a demokratické tradice. Mnoho studentů se již na pomoci podílí, ať už ve formě finančních či materiálních sbírek, výjezdů do krizových oblastí nebo výuky českého jazyka a dalších prospěšných aktivit. Tuto jejich aktivitu bychom nyní rádi propojili, podpořili a rozšířili. Věříme, že spojíme-li kapacity, jimiž každá univerzitní obec disponuje, proměněný potenciál může performativně zasahovat do veřejného prostoru.

Nabízíme organizaci přednášek nastiňujících téma uprchlické krize z perspektiv různých vědních oborů.

Jednalo by se o přednášky probíhající na středních školách a na dalších veřejných místech po celé České republice. V této věci se můžeme napojit na již existující iniciativu dobrovolníků, kteří byli osobně pomoci uprchlíkům v zahraničí, a nyní navštěvují besedy, kde své zkušenosti sdílejí.
Jejich příběhy bychom rádi doplnili teoretickým výkladem, který přednášce vytvoří stabilní podloží. V zapojení co nejširšího spektra oborů vidíme šanci zúročit a prakticky doložit znalosti nabyté během studia.

Dále bychom rádi pořádali rozsáhlejší přednáškové dny na fakultách, kde nejsou humanitní témata hlavní náplní studia. Nechtěli bychom nikomu diktovat, co by si měl myslet, pouze nabízíme zprostředkování všech dostupných informací, které mohou dopomoci vytvořit si celistvější pohled. Zde bychom o pomoc požádali především odborníky z řad akademiků, a také vyhradili co největší prostor pro svobodnou debatu.

Nejen kvůli výše popsaným záměrům považujeme za přínosné vytvořit přehlednou databázi odborníků, a to jak z řad studentů a pedagogů, tak i dalších studentů, ochotných nabídnout jinou, jim vyhovující formu pomoci.
Toto by také napomohlo tolik potřebnému a chybějícímu propojení studentů.

Dále zvažujeme založení webu, kde by byly stručně a přehledně popsány jednotlivé aspekty současné uprchlické situace.

Forem pomoci je nepřeberné množství, a my budeme moc vděčni za jakékoliv nápady a inovace z Vaší strany.

Pro výše popsané účely zakládáme platformu Studentské hnutí za solidaritu. Nepřejeme si dublovat aktivitu
již fungujících spolků a organizací, ani se nechceme stát institucí, ale rádi bychom fungovali jako flexibilní subjekt, schopný reagovat na aktuální situaci. Tato iniciativa není primárně vázána na žádnou konkrétní fakultu ani univerzitu, měla by sloužit především ke sjednocení studentů a zjednodušení jejich komunikace. V neposlední řadě se také jedná o gesto snažící se vybídnout k obecné solidaritě a otevřenosti.

Tímto Vás prosíme o reakce, těšíme se na Vaše rozšiřující podněty k našemu návrhu na e-mailu studenti.zasolidaritu@gmail.com. Za případnou podporu budeme velice vděčni.

Srdečně,

Jakub Múčka, student rusistiky, FF UK                                            Layla Bartheldi, studentka religionistiky, FF UK
Kristýna Boháčová, studentka komparatistiky, FF UK                   Roman Galovič, student religionistiky, FF UK
Filip Vidimský, student politologie, FF UK                                          Olga Bierhanzlová, studentka filosofie, FF UK
Adéla Rozbořilová, studentka bohemistiky, FF UK                     Tereza Andršová, studentka religionistiky, FF UK
Daniel Ort, student historie, FF UK                                                   Kolja Ivaskiv, student teologie, ETF UK
María Gabriela Martín Cantisano, studentka medicíny, 1. LF UK             Anas Talla, student medicíny, 1. LF UK
POLIS, Pražský religionistický spolek, Východoevropský klub

 

Studentské hnutí za solidaritu

Úvod > Kdo jsme > Výzva studentům